ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄັ້ງທີສາມຂອງ IRCI ໄດ້ໄຂຂຶ້ນ.

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄັ້ງທີສາມຂອງ IRCI ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ 2014 ທີ່ຫໍພິພັດທະພັນເມືອງຊາໄກ. ນອກຈາກສະມາຊິກຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງເຂົ້າຮ່ວມແລ້ວ, ກໍ່ຍັງມີຜູ້ສັງເກດການຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມນຳອີກເຊັ່ນ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ແລະສູນ C2 ອື່ນຂອງ ICH ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ (CRIHAP) ແລະສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ (ICHCAP).

ວາລະສຳຄັນມີຄື:

  1. ການລາຍງານ ແລະການອະນຸມັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແລະບົດລາຍງານການເງິນສຳລັບສົກປີ 2013;
  2. ການລາຍງານ ແລະການອະນຸມັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແລະງົບປະມານສຳລັບສົກປີ 2014;
  3. ການປຶກສາຫາລື ແລະການອະນຸມັດແຜນວຽກ ແລະງົບປະມານສຳລັບສົກປີ 2015;