IRCI ຈັດຕັ້ງ “ກອງປະຊຸມບັນດານັກຄົ້ນຄົ້ວສະເພາະຄັ້ງທຳອິດກ່ຽວກັບບັນດາຊຸມຊົນແລະສົນທິສັນຍາ 2003” (ວັນທີ 3-4 ເດືອນ 3 ປີ 2012, Tokyo)

IRCI ໄດ້ຈັດຕັ້ງ “ກອງປະຊຸມບັນດານັກຄົ້ນຄົ້ວສະເພາະຄັ້ງທຳອິດກ່ຽວກັບບັນດາຊຸມຊົນແລະສົນທິສັນຍາ 2003: ເອກກະສານກ່ຽວກັບມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ກັບສະຖະນະພາບເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ການຮັກສາຊຸມຊົນ” ຢູ່ທີ່ Tokyo, ໃນວັນທີ 3 - 4 ເດືອນ 3.

ກອງປະຊຸມແນໃສ່ການແບ່ງປັນການປະຕິບັດທີ່ດີ,ແລະເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບແນວທາງການເອົາຂໍ້ມູນທີ່ຊຸມຊົນອາດຈະນຳໃຊ້ຄືເຄື່ອງມືທີ່ແນ່ໃສການຮັກສາ ICH ຂອງພວກເຂົາ. ບັນດານັກຄົ້ນຄົ້ວໄດ້ພັດທະນາຂອບ “ຄຳແນະນຳການນຳໃຊ້ເອກກະສານກ່ຽວກັບ ICH ຄືເຄື່ອງມືຮັກສາຊຸມຊົນ”ທີ່ອາດຈະເປັນບາດກ້າວທຳອິດທີ່ແນໃສ່ແນວທາງໃນການເຂົາຕົວຈີງໃນຂົງເຂດອາຊີແລະບັນດາຂົງເຂດປາຊີຟຮີກໃນອານາຄົດ.