IRCI ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສາກົນ “ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຂອງ IRCI ກ່ຽວກັບການສຶກສາລະບົບກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ເປັນນາມມະທຳຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້”.

ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບຄະນະນິຕິສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລກຽວຊູ, IRCI ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສາກົນຂຶ້ນໃນວັນທີ 19-20 ທັນວາ 2014 ຢູ່ທີ່ວິທະຍາເຂດຮາໂກຊາກິ. ກອງປະຊຸມເປັນແຜນງານໜຶ່ງໃນສ່ວນຂອງໂຄງການພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການສຶກສາລະບົບກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ເປັນນາມມະທຳຢູ່ໃນພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ”, ແລະມີນັກຄົ້ນຄ້ວາ ແລະພະນັກສັງກັດລັດຖະບານສິບສາມທ່ານຈາກປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມແມ່ນເປັນກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານສາດສະດາຈານ ໂຕຊິຢູກິ ໂກໂນະ (Toshiyuki Kono) (ມະຫາວິທະຍາໄລກຽວຊູ), ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນການວິເຄາະ ແລະການສົນທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະລະບົບກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ເປັນນາມມະທຳ.