IRCI ຈັດ “ການປະຊຸມສໍາມະນາ ສໍາລັບຜູ້ສ້າງຮູບເງົາໄວໜຸ່ມຊຸມຊົນ ເພື່ອສ້າງສາລະຄະດີພາບເຄື່ອນໄຫວ ICH ຄັ້ງທີ 2”

ຢູ່ທີ່ຫໍພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດ ໂຕກຽວ ໃນວັນມີ 4-6 ກຸມພາ 2014. ການປະຊຸມສໍາມະນາຄັ້ງນີ້, ເຊິ່ງເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 10 ຄົນ ຈາກປະເທດໃນອາຊີ, ເປັນການຕິດຕາມຜົນຂອງ “ການປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບ ສາລະຄະດີມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືສໍາລັບກິດຈະກໍາການປົກປ້ອງຊຸມຊົນ” ຈັດຂຶ້ນທີ່ຊຶຣຸໂອກະ ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2013.

ການປະຊຸມສໍາມະນາຄັ້ງນີ້ ປະກອບດ້ວຍການບັນຍາຍໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຂະບວນການຈັດເອກະສານກ່ຽວກັບ ICH, ຄຽງຄູ່ກັບການນໍາສະເໜີ ແລະ ການປະເມີນສາລະຄະດີສຽງແລະພາບຂອງ ICH ທີ່ພັດທະນາໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂອງການປະຊຸມສໍາມະນາ ຊຶຣຸໂອກະ ປີ 2013 ກ່ຽວກັບ ICH ໃນປະຊາຄົມຂອງພວກເຂົາເອງ. IRCI ຈະໄດ້ຈັດພິມບົດລາຍງານຫຼ້າສຸດຂອງໂຄງການໃນທ້າຍເດືອນ ກຸມພາ 2015.

(ໂຄງການນີ້ ເຄີຍໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງພາຍໃຕ້ແຜນງານທີ່ອະນຸມັດໂດຍ ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ IRCI ຄັ້ງທີ 2 ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2013.)