ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍໄດ້ຖືກສົ່ງໄປປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດກໍາປູເຈຍ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານລະບົບກົດໝາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງ ICH

ລະບົບກົດໝາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນມີໜ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການປົກປ້ອງ ICH. ການສ້າງໂຄງຮ່າງວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການປົກປ້ອງມໍລະດົກ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນຫາສໍາຄັນ ສໍາລັບລັດຖະບານຂອງບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ສໍາລັບວຽກງານການປົກປ້ອງ ICH. ນອກນັ້ນ, ບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ສົນທິສັນຍາ 2003 ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາລະບົບກົດໝາຍພາຍໃນ ຕາມຫຼັກການຂອງສົນທິສັນຍາ.

ເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບກົດໝາຍເຊັ່ນນີ້, IRCI ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງໂຄງການທີ່ມີຊື່ວ່າ “ການສໍາຫຼວດລະບົບກົດໝາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ ໃນພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ”, ອີງຕາມການຕັດສິນໃຈທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນ ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ IRCI ຄັ້ງທີ 2 ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2013.

ຕໍ່ມາ IRCI ໄດ້ສົ່ງໜ່ວຍງານຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍໄປປະເທດລາວ ໃນເດືອນມັງກອນ ແລະ ປະເທດກໍາປູເຈຍ ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2014, ເພື່ອຈັດການສໍາພາດກັບບັນດາອົງການລັດຖະບານ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັດທະນະທໍາ. IRCI ກໍາລັງວາງແຜນຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ໄປອີກ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂອງທັງສອງປະເທດ.

(ໂຄງການນີ້ ເຄີຍໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງພາຍໃຕ້ແຜນງານທີ່ອະນຸມັດໂດຍ ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ IRCI ຄັ້ງທີ 2 ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2013.)