ໃບໂຄສະນາຊຸດໃໝ່ຂອງ IRCI

ໃບໂຄສະນາຊຸດໃໝ່, ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຮູບພາບ, ແມ່ນໃຫ້ການອະທິບາຍທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ກ່ຽວກັບປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງ IRCI ແລະ ກິດຈະກໍາຫຼັກໆ ໃນປັດຈຸບັນ. ໃບໂຄສະນາເປັນພາສາຂອງທ່ານ ແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ຈາກຮູບຕໍ່ໄປນີ້.