IRCI ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບສາກົນ ກ່ຽວກັບ “ການຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນ ເພື່ອການປົກປ້ອງ ICH ໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊິຟິກ”

IRCI ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ມີຊື່ວ່າ “ການຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນ ເພື່ອການປົກປ້ອງ ICH ໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊິຟິກ” ອີງຕາມແຜນວຽກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍ ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ IRCI ຄັ້ງທີ 2. ໂຄງການນີ້ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍໃຫ້ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນຂອງ ICH ຜ່ານການກວດສອບການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ICH ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາສໍາຄັນ ຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ.

ສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການ ສຳລັບສົກປີ 2013, IRCI ໄດ້ເຕົ້າໂຮມຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບສາກົນ ຢູ່ສໍານັກງານອົງການ UNESCO ໃນນະຄອນຫຼວງບາງກອກ, ປະເທດໄທ, ໃນວັນທີ 19-20 ກຸມພາ 2ົ014, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ ICH ຈຳນວນ 13 ຄົນ ຈາກພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊິຟິກ. ໃນກອງປະຊຸມນີ້, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ມີການລາຍງານສະຖານະປັດຈຸບັນຂອງການປົກປ້ອງ ICH, ລະບຸບັນຫາສໍາຄັນ ໃນການດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າໃນສາຂານີ້, ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນແນວທາງຂອງໂຄງການນີ້ ໃນຕໍ່ໜ້າ.

ສໍາລັບສົກປີ 2ົ014, IRCI ໄດ້ສືບຕໍ່ໂຄງການນີ້ໂດຍການອ້າງອີງເຖິງບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ລະບຸ ແລະ ມີການແນະນໍາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການນີ້ ຈະໄດ້ມີການລາຍງານຢູ່ເທິງເວັບໄຊທ໌ນີ້.