IRCI ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບ ICH ໃນເດືອນ 1 ປີ 2013

IRCI ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບ ICH - ຕີລາຄາບັນດາມາດຖານຂອງກຳມະກອນຕໍ່ກັບສອງບັນຊີສົນທິສັນຍາມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ຂອງ UNESCO ທີ່ Tokyo, ວັນທີ 10-11 ເດືອນ 1 ປີ 2013 ກັບການຮ່ວມມືຂອງ Maison des Cultures du Monde, ຝຣັ່ງ. ກອງປະຊຸມນີ້ໄດ້ຖືກຂື້ນແຜນຫຼັງກອງປະຊຸມຂອງບັນດານັກຄົ້ນຄົ້ວ ICH ຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 3 ເດືອນ 6 ປີ 2012 ທີ່ Paris. ຜົນໄດ້ຮັບຈະແຈ້ງການໃນໜ້າ web.