តើមានអ្វីថ្មី

សកម្មភាពសហប្រតិបត្ដិការចាប់ផ្តើមរបស់ អាយ. អ. ស៊ី. អាយ. ជាមួយ អេស.អេ.ស៊ី.(2012-08-14 at 10:30)
អាយ. អ. ស៊ី. អាយ. បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល…
អាយ. អ. ស៊ី. អាយ. និងអេស.អេ.ស៊ី. បានរួបរួមគ្នារៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការស្រាវជ្រាវដោយអញ្ជើញសារមន្ទីរដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី មកចូលរួម (6-10 សីហា 2012, ឡាំផុន)(2012-08-14 at 10:30)
អាយ. អ. ស៊ី. អាយ. និងអេស.អេ.ស៊ី. បានប្រារព្ធរួមគ…
របាយការណ៍ចុងក្រោយពីរនៅលើកិច្ចប្រជុំ និងវេទិកាដោយ អាយ. អ. ស៊ី. អាយ. ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងអ៊ិនធឺណែត(2012-08-01 at 10:29)
របាយការណ៍ចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំ និងវេទិកាដូចខាងក្…
អាយ. អ. ស៊ី. អាយ. និងអ៊ឹម.ស៊ី.អ៊ឹម. បានរួបរួមគ្នាជាម្ចាស់ផ្ទះវេទិកាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអាយ.ស៊ី.អេក ដំបូងនៅទីក្រុងប៉ារីស (3 មិថុនា 2012)(2012-06-07 at 10:30)
អាយ. អ. ស៊ី. អាយ. បានប្រារព្ធវេទិកាក្រុមអ្នកស្រា…
អាយ. អ.ស៊ី. អាយ. ប្រារព្ធ “កិច្ចប្រជុំអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លាំងក្លាដំបូងលើសហគមន៍ និងអនុសញ្ញាឆ្នាំ 2003” (3-4 មីនា 2012 ទីក្រុងតូក្យូ)(2012-05-01 at 10:28)
អាយ. អ.ស៊ី. អាយ. បានរៀបចំ “កិច្ចប្រជុំអ្នក…

< 戻る 1|2|3|4|5|6|7