អាយ. អ.ស៊ី. អាយ. ប្រារព្ធ “កិច្ចប្រជុំអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លាំងក្លាដំបូងលើសហគមន៍ និងអនុសញ្ញាឆ្នាំ 2003” (3-4 មីនា 2012 ទីក្រុងតូក្យូ)

អាយ. អ.ស៊ី. អាយ. បានរៀបចំ “កិច្ចប្រជុំអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លាំងក្លាដំបូងលើសហគមន៍ និងអនុសញ្ញា ឆ្នាំ2003៖ ឯកសាររបស់ អាយ.ស៊ី.អេក. ដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់សកម្មភាពអភិរក្សរបស់សហគមន៍” នៅទីក្រុងតូក្យូ ថ្ងៃទី3-4 ខែមីនា។

កិច្ចប្រជុំនេះ មានគោលបំណងចែករំលែកការអនុវត្តន៍ ដ៏ល្អ និងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការពិភាក្សាពីការផ្តល់ឯកសារដែលអាចត្រូវបានប្រើដោយសហគមន៍ជាឧបករណ៍សម្រាប់ការការពារ អាយ.ស៊ី.អេក. របស់ពួកគេ។ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ បានអភិវឌ្ឍក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ “សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ឯកសារ អាយ.ស៊ី.អេក. ជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ការការពារសហគមន៍ "ដែលអាចជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកវិធីសាស្រ្តអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី និងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនាពេលអនាគត។