អាយ. អ. ស៊ី. អាយ. និងអ៊ឹម.ស៊ី.អ៊ឹម. បានរួបរួមគ្នាជាម្ចាស់ផ្ទះវេទិកាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអាយ.ស៊ី.អេក ដំបូងនៅទីក្រុងប៉ារីស (3 មិថុនា 2012)

អាយ. អ. ស៊ី. អាយ. បានប្រារព្ធវេទិកាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអាយ.ស៊ី.អេក. ដំបូងនៅទីក្រុងប៉ារីស។ វេទិកានេះ ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅសាលមហោស្រព អ៊ឹម.ស៊ី.អ៊ឹម. នៅមុនថ្ងៃបើក "មហាសន្និបាតនៃរដ្ឋភាគីចំពោះអនុសញ្ញាសម្រាប់ការការពាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី"។ មនុស្សជាង 250នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ បានចូលរួមក្នុងវេទិកានេះ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈយ៉ាងសកម្មនៅលើបទបង្ហាញដែលបានធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញ 12នាក់។

http://www.ichresearchers-forum.org/

Photo © Shimizu Jun

Photo © Rieks Smeets

Photo © Shimizu Jun

Photo © Shimizu Jun

(កិច្ចប្រជុំនេះ ត្រូវបានរៀបចំដោយអនុលោមតាមផែនការពាក់កណ្តាលអាណត្តិរបស់ អាយ. អ.ស៊ី. អាយ. ដែលអនុម័តដោយកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាយ. អ. ស៊ី. អាយ. លើកទី 1។)