សកម្មភាពសហប្រតិបត្ដិការចាប់ផ្តើមរបស់ អាយ. អ. ស៊ី. អាយ. ជាមួយ អេស.អេ.ស៊ី.

អាយ. អ. ស៊ី. អាយ. បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាមួយ(អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់) ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពស្រាវជ្រាវសម្រាប់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សសាស្រ្តរបស់ព្រះមហាចក្រីស៊ីរីហន (អេស.អេ.ស៊ី.)។ ពិធីចុះហត្ថលេខាអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នារវាងស្ថាប័នទាំងពីរ ត្រូវបានគេប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 1 ខែសីហា នៅអគារ អេស.អេ.ស៊ី. ក្នុងទីក្រុងបាងកក ក្រោមអធិបតី មីសាកុ អូនុគិ ជាអនុប្រធាននៃ អាយ. អ. ស៊ី. អាយ. និង សូវណ្ណា ក្រាំងក្រាយពិច ជានាយកនៃ អេស.អេ.ស៊ី។ ពួកគេ បានពិភាក្សាពីព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមករបស់ពួកគេ នាពេលអនាគតតាមរយៈការបង្កើតទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងសារមន្ទីរនៅក្នុងតំបន់។ នៅជំហានដំបូង ក្រោមការសហការរៀបចំ រវាង អាយ. អ. ស៊ី. អាយ. និងអេស.អេ.ស៊ី. "សិក្ខាសាលានៃអតីតនិស្សិតសាលាជំនាញអន្តរជាតិស្តីពីការការពារ អាយ.ស៊ី.អេក. នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក" ពីថ្ងៃទី 6 ដល់ថ្ងៃទី 10 ខែសីហា ឆ្នាំ 2012 នៅឡាំផុន។