របាយការណ៍ចុងក្រោយពីរនៅលើកិច្ចប្រជុំ និងវេទិកាដោយ អាយ. អ. ស៊ី. អាយ. ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងអ៊ិនធឺណែត

របាយការណ៍ចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំ និងវេទិកាដូចខាងក្រោមនេះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ អាយ. អ. ស៊ី. អាយ.


កិច្ចប្រជុំអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លាំងក្លាដំបូងលើសហគមន៍ និងអនុសញ្ញាឆ្នាំ2003៖ "ឯកសារនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី ដូចជាឧបករណ៍សម្រាប់សកម្មភាពអភិរក្សរបស់សហគមន៍

វេទិកាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ អាយ.ស៊ី.អេក ដំបូង៖ "ការអនុវត្តនៃអនុសញ្ញាឆ្នាំ 2003 របស់អង្គការយូណេស្កូ "

របាយការណ៍ចុងក្រោយអាចរកបានពីទិនេះ។