របាយការណ៍និងឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយថ្មីៗ

នៅលើគេហទំព័ររបស់IRCI មានរបាយការណ៍ស្ដីនិងឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយថ្មីៗ។

របាយការណ៍ស្ដីអំពីការជួបប្រជុំអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅខែមករាឆ្នាំ2013 “ប្រជុំរបស់IRCI នៅលើICH ឆ្នាំ2013- ការវាយតំលៃលក្ខណៈភស្ដុតាងវិនិច្ឆ័យនៃសិលាចារិកសំរាប់សន្ធិសញ្ញានៃការថែរក្សាបិតិកភណ្ឌ័អរូបីយទាំងពីររបស់អង្គការUNESCO (របាយការណ៍ចុងក្រោយ)”「2013 IRCI Meeting on ICH – Evaluating the Inscription Criteria for the Two of UNESCO`s Intangible Cultural Heritage Convention (Final Report)」(ឯកសារភាសាអង់គ្លេស) និង របាយការណ៍ស្ដីអំពីការចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាចំពោះមន្ត្រីរាជការនៅប្រទេសទីម័រខាងកើតដែលប្រារព្ធឡើងនៅខែតុលាឆ្នាំ2013 “របាយយការណ៍ទស្សនកិច្ចសិក្សាឆ្នាំ2013: ​  ឆ្ពោះទៅរកការថែរក្សាបិតិកភណ្ឌ័វប្បធម៌អរូបិយដើម្បីការផ្សព្វផ្សាយលក្ខណៈពិសេសវប្បធម៌និងភាពរស់ឡើងវិញនៃសហគមន៍នៅប្រទេសទីម៉រ័ខាងកើត”「2013 Study Tour Report: Toward Safeguarding the Intangible Culture Heritage for the Promotion of Culture Identity and Community Resillence in Timor- Leste」(ឯកសារភាសាអង់គ្លេស) ត្រូវបានបន្ថែមថ្មី ហើយអាចអានបានក្នុងទំរង់ឯកសារជាPDF។