បានថ្លែងសន្ទរកថានៅអនុវិទ្យាល័យតាគេស៊ូណូហ៊ីហ្គាស៊ី (ក្រុងស៊ឹគឹបា)

នាថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015 លោកស្រី. អូនឹគី មីសាកូ ជាអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានIRCIត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមជាវាលគ្មិនដោយអនុវិទ្យាល័យតាគេស៊ូណូហ៊ីហ្គាស៊ីនៃទីក្រុងស៊ឹគឹបា បានឡើងថ្លែងសន្ទរកថាលើប្រធានបទស្តីអំពី “សារមន្ទីរសិល្បៈលូវ្រ (Louvre Museum) និងសន្ធិសញ្ញាបិតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកក្នុងបរិបទនៃប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក” ចំពោះសិស្សអនុវិទ្យាល័យ។ នេះជាលើកទី2ដែលលោកស្រីបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ និងឆ្លៀតក្នុងឪកាសនោះដែរ លោកស្រី. អូនឹគី មីសាកូបានធ្វើការបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់វិទ្យាសា្ថនIRCIផងដែរ។