របាយកាណ៍នៃការវាយតំលៃរបស់IRCIយើងខ្ញុំត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំរព័របស់អង្គការយូនីសកូ។

នៅក្នុងឋានៈដែលIRCIជាមជ្ឈមណ្ឌលទី២នៃបំណែងចែករបស់យូនីសកូ នៅខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤យើងខ្ញុំបានទទួលបញ្ញើរការងារវាយតំលៃពីអង្គភាពខាងក្រៅស្ថាប័នពីអង្គការយូនីសកូ។ របាយការណ៍វាយតំលៃដែលមានចំណងជើងនៃអត្ថបទថា “Review of the International Research Center for Intangible Cultural Heritage in the Asia Pacific Region (IRCI)” បានដាក់ជូនទៅអង្គការយូនីសកូនៅខែឧសភាឆ្នាំ២០១៥ ហើយសាធារណៈជនអានចូលអានអត្ថបទនេះបាននៅលើវិបសាយ។ នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ មានសរសេរអំពីមុខងាររបស់IRCI វិភាគអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងតុល្យភាពនៃសកម្មភាពការងារក្រោយពីការស្ថាបនាស្ថាប័ននេះក្រោមចក្ខុវិស័យនៃគោលបំណងជាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់យូនីសកូ និងបានលើកឡើងអំពីសំណើរកែលំអរលើកិច្ចការងារនិងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិទៀតផង។