តំណាងគណៈប្រតិភូនៃសារមន្ទីរពន្ទុវិទ្យាជាតិប្រទេសប្រទេសវៀតណាមបានអញ្ចើញចូលធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅIRCI។

នៅថ្ងៃទី៣០ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៥ លោកបណ្ឌិត.Vo Quang Trong និងអ្នកស្រាវជ្រាវលោកស្រី. Pham Thi Thuy Chung   បានអញ្ចើញចូលធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅស្ថាប័នIRCI។ IRCយើងខ្ញុំនិងតំណាងនៃសារមន្ទីរពន្ទុវិទ្យាជាតិប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើការផ្ដល់និងផ្លាស់ប្ដូរពត៌មានស្ដីអំពីសកម្មភាពការងាររបស់អង្គភាពទាំងពីរទៅវិញទៅមក និងបានធ្វើការពិភាគ្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគត។