បានធ្វើបទឧទ្ទេសនាមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាជាសាធារណៈលើប្រធានបទស្ដីអំពី“កេរ្ដិ៍មរតកវប្បធម៌អរូបីយ” ដែលរៀបចំឡើងដោយសាលាក្រុងសាកៃ។

IRCIយើងខ្ញុំ ក្រោមគំរោងរបស់សាលាក្រុងសាកៃបានចូលរួមសហប្រតិបត្តិការលើកិច្ចការងារចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ ខិតខំប្រឹងប្រែងលើការងារផ្សព្វផ្សាយអំពីកេរ្ដិ៍មរតកវប្បធម៌អរូបីយ។ នៅក្នុងនោះ នាថ្ងៃទី២១ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៥ ក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី “ការយល់ដឹងអំពីកេរ្តិ៍មរតកវប្បធម៌អរូបីយ” លើកទី១០ដែលរៀបចំឡើងដោយសាលាក្រុងសាកៃ លោក. Arata Akioជាប្រធានប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលIRCIបានឡើងថ្លែងសន្ទកថាលើប្រធានបទស្ដីអំពី “ដំណើរការរបស់IRCIនិងអនុសញ្ញានៃការថែរក្សាកេរ្ដិ៍មរតកវប្បធម៌អរូបីយរបស់អង្គការយូនីសកូ”។

សិក្ខាសាលានេះបានរៀបចំឡើងសារមន្ទីរក្រុងសាកៃ និងមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ៧០នាក់បានចូលរួម។