អាយ.អ.ស៊ី.អាយ. បានបញ្ចេញ “ការស្រាវជ្រាវទិន្នន័យអំពី អាយ.ស៊ី.អេក. ក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបាស៊ីហ្វិក”

ជាផ្នែកមួយនៃគម្រោង “ការកំណត់ការស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការពារសុវត្ថិភាព អាយ.ស៊ី.អេក. នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក” ដែលត្រូវបានអនុម័តយល់ព្រមដោយកិច្ចប្រជុំគណៈគ្រប់គ្រង អាយ.អ.ស៊ី.អាយ. លើកទី 2,  អាយ.អ.ស៊ី.អាយ. បានបង្កើតទិន្នន័យអនឡាញមួយសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវការការពារសុវត្ថិភាព អាយ.ស៊ី.អេក. នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។

ទិន្នន័យនេះផ្តល់ឲ្យនូវការស្រាវជ្រាវងាយស្រួលសម្រាប់ស្ថាប័ន អ្នកស្រាវជ្រាវ និង ការបោះពុម្ពផ្សាយដែលមានជំនាញលើការការពារសុវត្ថិភាព អាយ.ស៊ី.អេក. នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបាស៊ីហ្វិក។

អ្នកអាចចូលទៅកាន់ទិន្នន័យនោះពីទីនេះ ឬតាមរយៈផ្ទាំងបញ្ជី “ទិន្នន័យស្រាវជ្រាវអំពីការការពារសុវត្ថិភាព អាយ.ស៊ី.អេក.។”

អាយ.អ.ស៊ី.អាយ. នឹងពន្លាតទិន្នន័យ និងស្វាគមន៍រាល់ធាតុចូលរបស់អ្នក។