ការប្រារព្វកិច្ចប្រជុំគណៈគ្រប់គ្រង IRCI លើកទី 3

កិច្ចប្រជុំគណៈគ្រប់គ្រង អាយ.អ.ស៊ី.អាយ. លើកទី 3 ត្រូវបានប្រារព្វធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ឆ្នាំ 2014 នៅសារមន្ទីរទីក្រុងសាកៃ។ បន្ថែមពីលើសមាជិកគណៈគ្រប់គ្រង មានអ្នកអង្កេតការមកពី បណ្តាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាដូចជា ក្រសួងកិច្ចការបរទេស និងមជ្ឈមណ្ឌល C2 ផ្សេងទៀតនៃ អាយ.ស៊ី.អេក. ក្នុងប្រទេសចិន (CRIHAP) និងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (ICHCAP)។

របៀបវារៈសំខាន់ៗមាន៖

  1. រាយការណ៍ និងអនុម័តលើសកម្មភាព និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2013;
  2. រាយការណ៍ និងអនុម័តសកម្មភាព និងគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ 2014;
  3. ពិភាក្សា និងអនុម័តផែនការការងារ និងគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ 2015។