ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការការពារអាយ.ស៊ី.អេក.។

ប្រព័ន្ធច្បាប់ដ៏រឹងមាំមួយដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការការពារអាយ.ស៊ី.អេក.។ ការកសាងក្របខណ្ឌដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីការពារបេតិកភណ្ឌគឺជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាដ៏សំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានការលំបាកក្នុងការធានាឲ្យមានថវិកា និងធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអភិរក្សអាយ.ស៊ី.អេក.។ ដូចគ្នានេះផងដែរ បណ្តាប្រទេសដែលបានផ្តល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាឆ្នាំ2003 ត្រូវបានទាមទារដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងស្រុកដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍នៃអនុសញ្ញានេះ។

ដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធច្បាប់បែបនេះ អាយ.អ.ស៊ី.អាយ.បានចាប់ផ្តើមគម្រោងដែលមានចំណងជើងថា "ការសិក្សាប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលទាក់ទងទៅនឹងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៅក្នុងមហាតំបន់ទន្លេមេគង្គ" ដោយផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តដែលបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអភិបាលអាយ.អ.ស៊ី.អាយ. លើកទី2 នាខែតុលា ឆ្នាំ2013។ អាយ.អ.ស៊ី.អាយ. បន្ទាប់មកបានបញ្ជូនក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ទៅប្រទេសឡាវនៅក្នុងខែមករានិងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2014 ដើម្បីធ្វើសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកស្រាវជ្រាវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌។ អាយ.អ.ស៊ី.អាយ. មានគម្រោងដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរ។

 

(គម្រោងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើផែនការការងារដែលបានអនុម័តដោយកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអភិបាលលើកទី2 នាខែតុលា ឆ្នាំ2013)