ប្រតិភូនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃក្រសួងវប្បធម៌របស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃបានចូលជួបសំដែងការគួរសមនៅអាយ.អ.ស៊ី.អាយ.។

ប្រតិភូដឹកនាំដោយអគ្គនាយករងលោក ឌី ថងសំ បានចូលជួបសំដែងការគួរសមនៅអាយ.អ.ស៊ី.អាយ. នៅថ្ងៃទី16 ខែឧសភា ឆ្នាំ2014។ អាយ.អ.ស៊ី.អាយ.និងប្រតិភូបានចែករំលែកសកម្មភាពរបស់ពួកគេ និងបានពិភាក្សាពីកិច្ចសហការនាពេលអនាគតរវាងភាគីទាំងពីរ។