អាយ. អ.ស៊ី. អាយ. បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមអ្នកជំនាញស្តីពី អាយ.ស៊ី.អេក. នៅខែមករា ឆ្នាំ2013

អាយ.អ.ស៊ី.អាយ. បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមអ្នកជំនាញស្តីពី អាយ.ស៊ី.អេក. – វាយតម្លៃលក្ខណវិនិច្ឆ័យសិលាចារឹកសម្រាប់បញ្ជីពីរនៃអនុសញ្ញាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់អង្គការយូណេស្កូនៅទីក្រុងតូក្យូថ្ងៃទី10-11ខែមករាឆ្នាំ2013នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ពិភពលោកប្រទេសបារាំង។កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានគ្រោងទុកជាការតាមដានមួយរបស់វេទិកាអ្នកស្រាវជ្រាវ អាយ. ស៊ី. អេក.លើកទីមួយ បានរៀបចំនៅថ្ងៃទី 3 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2012 នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីស។លទ្ធផលនឹងត្រូវបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័រឆាប់ៗ។