របាយការណ៍នៃសិក្ខាសាលានៃអតីតនិស្សិតសាលាជំនាញអន្តរជាតិស្តីពីការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ 2012 ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ

របាយការណ៍នៃសិក្ខាសាលានៃអតីតនិស្សិតសាលាជំនាញអន្តរជាតិស្តីពីការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ 2012 ដែលត្រូវបានសហការរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិសម្រាប់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (អាយ. អ.ស៊ី. អាយ.) និងមជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សសាស្រ្តរបស់ព្រះមហាចក្រីស៊ីរីនហន(អេស.អេ.ស៊ី.) គឺត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅខែមីនា ឆ្នាំ 2013 ។ យើង ក៏បានចេញផ្សាយឯកសារអេឡិចត្រូនិចនៅលើគេហទំព័រ។ សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយករបាយការណ៍។

 

  (សកម្មភាពនេះ ត្រូវបានគ្រោងទុកក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពដែលបានគ្រោងទុកដោយអនុលោមតាមផែនការពាក់កណ្តាលអាណត្តិរបស់ អាយ. អ.ស៊ី. អាយ. ដែលបានអនុម័តដោយកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាយ. អ.ស៊ី. អាយ. លើកទី 1។)