តើមានអ្វីថ្មី

បានបើកសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីកិច្ចការងារជំនួយរៀបចំច្បាប់ទន្លេមេគង្គនៅខេត្តតូយ៉ាម៉ា(2016-01-27 at 11:31)
ចាប់ពីថ្ងៃទី17រហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2015 នៅស…
បានបើកការប្រជុំជំនាញការអន្តរជាតិលើគម្រោងកិច្ចការងារគូសផែនទីនៅទីក្រុងប៊ីសកេក (Bishkek) (សាធារណៈរដ្ឋគីហ្គៃស៍ (Kyrgyz))(2016-01-26 at 11:31)
ចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2015 ក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃ វ…
របាយការណ៍និងឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយថ្មីៗ(2016-01-22 at 10:35)
នៅលើគេហទំព័ររបស់IRCI មានរបាយការណ៍ស្ដីនិងឯកសារបោះ…
ដើម្បីជាកិច្ចពង្រឹងលើសកម្មភាពស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាសា្ថន អ្នកស្រាវជ្រាវបានចុះទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅប្រទេស3ក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គ(2015-12-24 at 15:14)
ដើម្បីប្រមូលពត័មាននិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជ…
បានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈប្រតិបត្តិIRCIលើកទី៤(2015-12-24 at 13:31)
កិច្ចប្រជុំគណៈប្រតិបត្តិលើកទី៤បានប្រារព្ធឡើងនៅថ្…

1|2|3|4|5|6|7 次へ >