IRCI và SAC phối hợp tổ chức một Hội thảo Nghiên cứu, mời Bảo tàng có liên quan ở Các cộng đồng châu Á (ngày 6-10 tháng 8 năm 2012, Lamphun)

IRCI và SAC đã phối hợp tổ chức một hội thảo nghiên cứu quốc tế (Hội Thảo Cựu Sinh Viên Quốc Tế: Bảo Vệ Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể ở châu Á và Thái Bình Dương) ở Lamphun, Thái Lan. Những người tham gia tại hội thảo bao gồm 13 người phụ trách bảo tàng và các nhà nghiên cứu tham gia vào việc bảo vệ Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể tại các viện bảo tàng tương ứng của khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, cũng như bốn chuyên gia từ Nhật Bản và Mỹ.

(Hội thảo này được triệu tập và lập kế hoạch phù hợp với kế hoạch trung hạn của IRCI đã được thông qua tại Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị Đầu Tiên của IRCI. )