IRCI và MCM Phối Hợp Chủ Trì Diễn Đàn Các Nhà Nghiên Cứu Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Đầu tiên ở Paris

IRCI đã tổ chức Diễn Đàn Các Nhà Nghiên Cứu Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Đầu Tiên ở Paris. Diễn đàn này đã được tổ chức tại Nhà hát MCM vào ngày trước ngày khai mạc "Đại Hội Đồng Các Bên Quốc Gia trong Công ước về Bảo Vệ Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể". Hơn 250 người tham gia đã tham dự diễn đàn này, tích cực trao đổi quan điểm về các bài thuyết trình được thực hiện bởi 12 chuyên gia.

http://www.ichresearchers-forum.org/

Photo © Shimizu Jun

Photo © Rieks Smeets

Photo © Shimizu Jun

Photo © Shimizu Jun

 

(Cuộc họp này được tổ chức phù hợp với kế hoạch trung hạn của IRCI được thông qua trong Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị Đầu Tiên của IRCI. )