Công bố Báo cáo Hội nghị cựu sinh viên trường thực tế quốc tế về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương năm 2012

Báo cáo Hội nghị cựu sinh viên trường thực tế quốc tế về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương năm 2012 do Trung tâm nghiên cứu quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (IRCI) và Trung tâm nhân học của công chúa Princess Maha Chakri Sirindhorn (SAC) đồng tổ chức đã được công bố vào tháng 3 năm 2013. Chúng tôi cũng đã đăng tải phiên bản điện tử trên trang web. Nhấn vào đây để tải Báo cáo.

 

 

(Việc này được lên kế hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đã được thực hiện cho phù hợp với kế hoạch trung hạn của IRCI được phê duyệt trong Phiên họp đầu tiên của Ban lãnh đạo của IRCI.)