Cập nhật tài liệu báo cáo và xuất bản phẩm

Đã cập nhật các tài liệu báo cáo và xuất bản phẩm trên trang chủ của IRCI

Đã thêm mới báo cáo "IRC họp về ICH năm 2013 - Đánh giá các tiêu chí công nhận cho hai công ước của UNESCO về phi vật thể Di sản văn hóa (Báo cáo cuối cùng)"(Chỉ có bản tiếng Anh)của Hội nghị nghiên cứu quốc tế thực hiện vào tháng 1 năm 2013 và báo cáo "Báo cáo chuyến thăm quan học tập năm 2013: Hướng tới bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể nhằm thúc đẩy bản sắc văn hoá và khả năng phục hồi của cộng đồng ở Timor-Leste" (Chỉ có bản tiếng Anh)của chuyến thăm quan học tập dành cho quan chức chính phủ Đông Timor thực hiện vào tháng 10 năm 2013 và các báo cáo này có thể xem bằng phiên bản PDF.