Tổ chức cuộc họp chiến lược của các chuyên gia quốc tế tại Bishkek (Nước cộng hòa Kyrgyzstan)

Từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 12 năm 2015, tại thủ đô Bishkek của nước cộng hòa Kyrgyzstan, IRCI đã tổ chức cuộc họp các chuyên gia quốc tế về việc "Kết nối giữa các nghiên cứu liên quan đến việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể". Trong cuộc họp này, có sự tham gia của 17 người thuộc 11 quốc gia của khu vực châu Á Thái Bình Dương, bao gồm cả các quan sát viên.

Cuộc họp này được IRCI thực hiện từ năm 2013 tập trung vào các nghiên cứu. IRCI trong cuộc họp này với vị trí tiên phong đã phối hợp với các nhà nghiên cứu và các cơ quan nghiên cứu của 17 nước thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương để khảo sát tài liệu về việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể và nắm bắt hiện trạng. Ngoài ra, dựa trên kết quả khảo sát tài liệu này đã thực hiện phân tích các vấn đề của việc khảo sát nghiên cứu ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, phân tích về khảo sát nghiên cứu cần ưu tiên và các lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể v.v…

Trong cuộc họp các chuyên gia lần này, các nhà nghiên cứu của các nước đã tập hợp thông tin về việc khảo sát các tài liệu đã thực hiện trên đây và dựa trên các kết quả đó thảo luận về các vấn đề sẽ gặp phải khi xúc tiến các hoạt động khảo sát nghiên cứu về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trong tương lai. Mặt khác, cũng thảo luận về việc xây dựng cơ sở dữ liệu của IRCI dựa trên phương châm và kết quả của việc khảo sát tài liệu từ năm tới trở đi.

Đây là lần đầu tiên IRCI tổ chức hội nghị quốc tế tại Trung Á và khi tổ chức hội nghị này đã nhận được sự hợp tác của Trung tâm nghiên cứu văn hóa Aegina, cơ quan nghiên cứu của Kirghiz. Ngoài ra, cũng góp phần mở rộng mối quan hệ hợp tác với các nước Trung Á như Tajikistan, Uzbekistan v.v...

 

Địa chỉ liên hệ: Shigeaki Kodama