Các nhà nghiên cứu đi thăm 3 nước thuộc tiểu vùng sông Mê Công để thúc đẩy các dự án nghiên cứu của IRCI tại đây

Để tăng cường quan hệ hợp tác với các cơ quan hợp tác trong dự án nghiên cứu của IRCI trong đó có dự án "Nghiên cứu hệ thống pháp luật về di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực tiểu vùng sông Mê Công mở rộng", IRCI đã cử 2 nhà nghiên cứu là ông Susan McIntyre Tamwoy (Giải quyết việc bảo vệ các di sản văn hóa & khảo cổ học) và ông Ketie O’Rourke (Cố vấn P/L Ketie O’Rourke) sang 3 nước Myanmar, Lào và Thái Lan. Từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 11 năm 2015, 2 ông đã dến thăm các trường đại học, các cơ quan liên quan đến di sản văn hóa, các ban ngành của chính phủ tại các nước và thực hiện trao đổi về hiện trạng của hệ thống pháp luật nhằm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể dựa trên bảng câu hỏi mà IRCI đã gửi trước cho các nước này. Dưới đây là các cơ quan thuộc đối tượng khảo sát này: (Tại Myanmar) Bộ văn hóa, Quỹ di sản văn hóa Yangon, Văn phòng UNESCO, (Tại Lào) Viện khoa học xã hội Lào, Trường đại học quốc gia Lào, Bộ thông tin, văn hóa và du lịch, Văn phòng UNESCO, (Tại Thái Lan) Hội đồng Nhà nước, Bộ văn hóa.