Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tổ chức “Hội thảo nghiên cứu sâu đầu tiên về cộng đồng và Công ước năm 2003” (Ngày 3-4 tháng 3năm 2012, Tokyo)

Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đã tổ chức “Hội thảo đầu tiên nghiên cứu sâu về cộng đồng và Công ước năm 2003: Tư liệu hóa về di sản văn hóa phi vật thể được xem như một công cụ cho “Hoạt động bảo vệ của cộng đồng”, tại Tokyo, các ngày 3-4 tháng 3.

Hội thảo được tổ chức với mục đích chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn quý báu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi về cách tiếp cận tài liệu sẽ được sử dụng bởi cộng đồng như là một công cụ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của họ. Các nhà nghiên cứu đã phát triển bộ khung "Hướng dẫn làm tư liệu hóa về di sản văn hóa phi vật thể như một công cụ bảo vệ của cộng đồng" mà có thể là một bước đầu tiên  tiếp cận thực tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong tương lai.