Báo cáo đánh giá của IRCI đã được đăng trên trang web của UNESCO.

IRCI đã có cuộc đánh giá từ bên ngoài theo sự ủy thác của UNESCO vào tháng 12 năm 2014 với tư cách là trung tâm chuyên đề số 2 của UNESCO. Bản báo cáo đánh giá đó có tên là "Đánh giá của trung tâm Nghiên cứu quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương (IRCI)" đã được trình lên UNESCO vào tháng 5 năm 2015 và đã có thể xem từ trang web. Trong bản báo cáo này chức năng của IRCI, tính hiệu quả và tính pháp lý của các hoạt động của IRCI kể từ sau khi thành lập đã được đối chiếu với các mục tiêu chiến lược của UNESCO và các thảo luận đã đưa ra các phương án cải tiến về dự án và việc vận hành.