Đoàn đại biểu của Bảo tàng dân tộc học Việt Nam đã có chuyến thăm trọng thể IRCI.

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2015, tiến sĩ Võ Quang Trọng giám đốc Bảo tàng dân tộc học Việt Nam và nghiên cứu viên Phạm Thị Thủy Chung đã có chuyến thăm trọng thể IRCI. Bảo tàng dân tộc học Việt Nam và IRCI đã chia sẻ thông tin về các hoạt động của hai bên và nói chuyện về kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.