Đoàn đại biểu của viện nghiên cứu ngôn ngữ mẹ đẻ quốc tế Bangladesh đã có chuyến thăm trọng thể IRCI.

Vào ngày 6 tháng 4 năm 2015, đoàn đại biểu gồm 3 người đứng đầu là tiến sĩ Aruna Biswas, viện trưởng viện nghiên cứu ngôn ngữ mẹ đẻ quốc tế đã có chuyến thăm trọng thể IRCI. Đoàn đại biểu của viện nghiên cứu ngôn ngữ mẹ đẻ quốc tế và IRCI đã chia sẻ thông tin về các hoạt động của hai bên và nói chuyện về kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.