Chúng tôi đã tổ chức "Buổi thảo luận chuyên đề về việc tạo tài liệu là một trong các đối sách để bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể do cộng đồng chủ động thực hiện".

Tại IRCI từ năm tài khóa 2011 đã thực hiện dự án gọi là "Tạo tài liệu về Di sản văn hóa phi vật thể là công cụ của hoạt động bảo tồn do cộng đồng thực hiện". Đây cũng là sự tổng hợp lai cho năm tài chính cuối cùng vào ngày 16 tháng 3 năm 2015 tại Tokyo, chúng tôi đã mời các chuyên gia của Đông Timor với kế hoạch hành động và hình ảnh còn dỡ dang để thực hiện buổi tọa đàm. Trong buổi tọa đàm này đã có 9 khách mời tham gia với tư cách là quan sát viên bao gồm quan chức chính phủ và những người thừa kế Di sản văn hóa phi vật thể của Sri Lanka và Nhật Bản.

Về dự án này, hiện tại chúng tôi đang tạo bản báo cáo điện tử trong đó chủ yếu là báo cáo của nhóm của ngài Metje Postma thuộc Đại học Leiden là các chuyên gia tham gia vào dự án.

 

 (Dự án này đang được thực hiện theo kế hoạch dự án và đã được cuộc họp ban điều hành lần thứ 3 tháng 10 năm 2014 phê duyệt)