Các đại biểu IRCI đã có chuyến thăm và làm việc tại Sri Lanka cho dự án "Nghiên Cứu các Ngành Thủ Công Mỹ Nghệ Truyền Thống Đang Có Nguy Cơ Bị Mất Đi"

Như một phần của dự án “Nghiên Cứu các Ngành Thủ Công Mỹ Nghệ Truyền Thống Đang Có Nguy Cơ Bị Mất Đi", đoàn đại biểu của IRCI (Misako Ohnuki, Phó Tổng Giám Đốc; và Shigeaki Kodama, Cộng Sự) đã đến thăm Colombo, Sri Lanka vào ngày 18-19 tháng 9 năm 2014. Có các cuộc họp chuyên sâu với bốn bộ trưởng và thứ trưởng của các bộ liên quan như Bộ Phát Triển Các Ngành Công Nghiệp Truyền Thống và Doanh Nghiệp Nhỏ, và Bộ Văn Hóa Nghệ Thuật, xu hướng của các hoạt động nghiên cứu thực tế đã được thảo luận dựa trên khuyến nghị đã soạn thảo có được từ kết quả của nghiên cứu trong năm tài chính (FY) 2013.

Họp với Hon. T.B. Ekanayake, Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Nghệ Thuật

Họp với Ông Anura Siriwardena, Tổng Thư Ký Bộ Công Nghiệp và Thương Mại

Thảo luận với Hon. Douglas Devananda, Bộ Trưởng Bộ Phát Triển Các Ngành Công Nghiệp Truyền Thống và Doanh Nghiệp Nhỏ

 

(Dự án này đã được triển khai theo kế hoạch công việc được phê duyệt tại Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị Lần Thứ 3 của IRCI vào ngày 1 tháng 10 năm 2014.)