IRCI đã đăng cai tổ chức “Hội Thảo về Vai Trò của Trung Tâm Cộng Đồng trong việc Tái Thiết ICH: Nghiên Cứu Trường Hợp In Tranh Khắc Gỗ Dân Gian Đông Hồ”.

IRCI và Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Nam (VICAS) đã đồng đăng cai tổ chức “Hội Thảo về Vai Trò của Trung Tâm Cộng Đồng trong việc Tái Thiết ICH: Nghiên Cứu Trường Hợp In Tranh Khắc Gỗ Dân Gian Đông Hồ” vào ngày 27-28 tháng 1 năm 2015 tại Tỉnh Bắc Ninh và Hà Nội. Mười nghệ nhân từ cộng đồng in tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ và ba mươi chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản đã tham dự hội thảo. Những người tham gia đã thực hiện một chuyến đi thực tế đến làng tranh Đông Hồ để quan sát các điều kiện hiện tại của công việc in tranh khắc gỗ, và thảo luận về các phương pháp bảo vệ bằng cách phân tích các yếu tố nguy cơ có tham khảo trường hợp thực hành tốt tại Nhật Bản.

 

(Hội thảo này đã được lên chương trình và triển khai như một phần của dự án mang tên "Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể trên Bờ Vực Tuyệt Chủng: In Tranh Khắc Gỗ Dân Gian Đông Hồ thuộc Hợp Phần ICH Việt Nam" dựa trên kế hoạch công việc được phê duyệt tại Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị Lần Thứ 3 của IRCI vào ngày 1 tháng 10 năm 2014.)