IRCI đã tổ chức Cuộc Họp Các Chuyên Gia Quốc Tế về Dự Án “Nghiên Cứu Lập Bản Đồ Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể (ICH) tại Khu Vực Châu Á-Thái Bình Dương”

Hợp tác với Islamic Arts Museum Malaysia (Bảo Tàng Nghệ Thuật Hồi Giáo ở Malaysia), IRCI đã triệu tập một cuộc họp các chuyên gia quốc tế ngày 26-27 tháng 1 năm 2015 tại Kuala Lumpur, như là một phần của dự án "Nghiên Cứu Lập Bản Đồ Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể (ICH) tại Khu Vực Châu Á-Thái Bình Dương". Mười chuyên gia từ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đã tham dự và tích cực thảo luận các điều kiện và thách thức hiện nay của việc bảo tồn ICH dựa trên các nghiên cứu trường hợp cụ thể của đất nước họ.

 

 (Dự án này đã được triển khai theo kế hoạch công việc được phê duyệt tại Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị Lần Thứ 3 của IRCI vào ngày 1 tháng 10 năm 2014.)