IRCI đã công bố "Cơ Sở Dữ Liệu Nghiên Cứu về bảo tồn ICH trong Khu Vực Châu Á-Thái Bình Dương”

Là một phần của dự án "Nghiên Cứu Lập Bản Đồ Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể tại Khu Vực Châu Á-Thái Bình Dương", được thông qua tại Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị IRCI lần thứ 2, IRCI đã và đang tạo cơ sở dữ liệu trực tuyến về nghiên cứu bảo tồn ICH trong khu vực châu Á –Thái Bình Dương.

Cơ sở dữ liệu này giúp việc nghiên cứu được dễ dàng cho các tổ chức, nhà nghiên cứu và các ấn phẩm chuyên về bảo tồn ICH trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Quý vị có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu từ đây hoặc từ tab menu "Cơ Sở Dữ Liệu Nghiên Cứu về Bảo Tồn ICH”.

IRCI sẽ mở rộng cơ sở dữ liệu và hoan nghênh ý kiến đóng góp của bạn.