Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị Lần Thứ Ba IRCI đã được tổ chức.

Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị lần thứ ba của IRCI được tổ chức vào ngày 01 tháng 10 năm 2014 tại Viện Bảo Tàng Thành Phố Sakai. Ngoài các thành viên Hội Đồng Quản Trị, các quan sát viên từ các tổ chức có liên quan như Bộ Ngoại Giao, và các Trung Tâm C2 khác của ICH ở Trung Quốc (CRIHAP) và Hàn Quốc (ICHCAP) cũng đã tham gia Cuộc Họp.

Chương trình nghị sự chính như sau:

1.  Báo cáo và phê duyệt các hoạt động và báo cáo tài chính cho năm tài chính 2013;

2.  Báo cáo và phê duyệt các hoạt động và ngân sách cho năm tài chính 2014;

3.  Thảo luận và phê duyệt kế hoạch hoạt động và ngân sách cho năm tài chính 2015.