IRCI tổ chức Cuộc họp các chuyên gia về ICH vào tháng 1 năm 2013

IRCI tổ chức Cuộc họp các chuyên gia về ICH – Thẩm định tiêu chí ghi nhận đối với hai danh mục của Công ước về Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO tại Tokyo, ngày 10 – 11 tháng 1 năm 2013 trên cơ sở hợp tác với Maison des Cultures du Monde, Pháp. Cuộc họp này đã được lên kế hoạch như là bước tiếp theo của Diễn đàn các nhà nghiên cứu ICH lần thứ nhất vào ngày 3 tháng 6 năm 2012 ở Pari. Kết quả sẽ sớm được công bố trên trang web.

 

(Hoạt động này đã được lên kế hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tuân thủ theo kế hoạch IRCI trung hạn đã được Ban điều hành cuộc họp lần thứ nhất thông qua.)