Hai báo cáo sau cùng về cuộc họp và diễn đàn của IRCI đã được đăng tải

Các báo cáo sau cùng của cuộc họp và diễn đàn dưới đây đã được đăng tải trên trang web của IRCI:

Cuộc họp các nhà nghiên cứu chuyên sâu lần thứ nhất về Cộng đồng và Công ước 2003: “Tư liệu Di sản văn hóa phi vật thể là Công cụ cho các hoạt động bảo hộ của cộng đồng”

Diễn đàn các nhà nghiên cứu ICH lần thứ nhất: “Thực hiện Công ước 2003 của UNESCO”

Có thể tìm thấy các báo cáo cuối cùng từ đây.