IRCI đã có tờ rơi mới.

Tờ rơi mới có hình ảnh minh họa, cung cấp phần giải thích dễ hiểu về thông tin sơ lược và các hoạt động chính hiện thời của IRCI. Có thể tải về tờ rơi bằng ngôn ngữ của quý vị từ ảnh sau.