Các chuyên gia pháp lý đã được cử tới Lào và Capuchia để góp phần tăng cường các hệ thống pháp lý của hai nước này về việc bảo tồn ICH.

Hệ thống pháp lý vững mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn ICH. Xây dựng được một khung pháp lý hiệu quả để bảo tồn di sản là một trong những vấn đề quan trọng đối với chính phủ các nước đang phát triển vốn đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo đủ ngân sách và nguồn nhân lực để bảo tồn ICH. Ngoài ra, các quốc gia đã phê chuẩn Công Ước 2003 đều phải xây dựng một hệ thống pháp lý trong nước phù hợp với các nguyên tắc của Công Ước.

Để hỗ trợ cho những nỗ lực tăng cường các hệ thống pháp lý này, IRCI đã khởi động một dự án có tên “Nghiên Cứu các Hệ Thống Pháp Lý Liên Quan Đến Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể tại Khu Vực Sông Mê-kông Mở Rộng” dựa trên quyết định đã được Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị IRCI Lần 2 phê duyệt vào tháng 10/2013. IRCI sau đó đã cử một nhóm chuyên gia pháp lý tới Lào vào tháng 1 và Campuchia vào tháng 2/2014 để thực hiện các cuộc phỏng vấn với các cơ quan chính phủ và các nhà nghiên cứu về văn hóa. IRCI đang có kế hoạch tiến hành hợp tác nghiên cứu thêm với các trường đại học quốc gia của cả hai nước.

(Dự án này được thực hiện theo kế hoạch làm việc đã được Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị IRCI Lần 2 phê duyệt vào tháng 10/2013)