IRCI Gặp đã tổ chức một cuộc họp giữa các chuyên gia quốc tế về “Nghiên Cứu Lập Bản Đồ Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể (ICH) tại Khu Vực Châu Á-Thái Bình Dương”

IRCI đang thực hiện dự án có tên “Nghiên Cứu Lập Bản Đồ Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể tại Khu Vực Châu -Thái Bình Dương” (Mapping Research for the Safeguarding of ICH in the Asia-Pacific Region) dựa trên kế hoạch làm việc đã được Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị IRCI Lần 2 phê duyệt. Dự án này nhằm góp phần bảo tồn ICH thông qua việc kiểm tra nghiên cứu về việc bảo tồn ICH tại khu vực nói trên và thảo luận chuyên sâu về các vấn đề cốt lõi.

Là một phần của dự án trong năm tài khóa 2013, IRCI đã triệu tập một cuộc họp các chuyên gia quốc tế tại Văn Phòng UNESCO ở Bangkok, Thái Lan, trong 2 ngày 19-20/2/2014, với sự tham gia của 13 chuyên gia về ICH đến từ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Tại cuộc họp này, các chuyên gia đã báo cáo về hiện trạng công tác bảo tồn ICH, xác định các vấn đề chính trong việc thực hiện một nghiên cứu thuộc lĩnh vực này và đưa ra khuyến nghị về phương hướng của dự án này trong tương lai.

Trong năm tài khóa 2014, IRCI tiếp tục dự án này với các vấn đề được xác định và khuyến nghị được đưa ra tại cuộc họp này. Kết quả của dự án sẽ được báo cáo trên trang web này.