IRCI đã tổ chức “Hội Thảo Lần Thứ 2 dành cho các Nhà Làm Phim Trẻ của Cộng Đồng, Thể Loại Phim Tài Liệu về ICH”

IRCI đã tổ chức “Hội Thảo Lần Thứ 2 dành cho các Nhà Làm Phim Trẻ của Cộng Đồng, Thể Loại Phim Tài Liệu về ICH” (2nd Workshop for Community’s Young Film Makers for ICH Video Documentation) tại Bảo Tàng Quốc Gia Tokyo từ ngày 4-6/2/2014. Hội thảo này có 10 người tham dự đến từ các quốc gia Châu Á, đây là là hội thảo tiếp theo của “Hội Thảo về Lưu Trữ Tài Liệu Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể - Công Cụ cho các Hoạt Động Bảo Tồn của Cộng Đồng” (Workshop on Intangible Cultural Heritage Documentation as a Tool for Community’s Safeguarding Activities) được tổ chức tại Tsuruoka vào tháng 2/2013.

Hội thảo này bao gồm các bài giảng của chuyên gia về việc bảo tồn và lưu giữ tài liệu về ICH, cùng với các bài trình bày và đánh giá về các tài liệu âm thanh-hình ảnh về ICH được những người tham gia hội thảo Tsuruoka năm 2013 xây dựng dựa trên ICH của chính quốc gia mình trong cộng đồng của mình.

IRCI sẽ công bố báo cáo cuối cùng về dự án vào cuối tháng 2/2015.

 

 

(Dự án này được thực hiện theo kế hoạch làm việc đã được Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị IRCI Lần 2 phê duyệt vào tháng 10/2013)