Phiên họp lần thứ 2 của Ban điều hành IRCI

Phiên họp lần thứ 2 của Ban điều hành diễn ra vào ngày 21 tháng 10 năm 2013 tại Kyoto. Các đại diện từ UNESCO và hai trong số các chính phủ là thành viên của UNESCO đã tham dự với 9 thành viên ban điều hành. Thêm vào đó là các thành viên của Bộ Ngoại giao, Viện di sản văn hóa quốc gia tham gia với tư cách là những người quan sát. Chương trình trung hạn của IRIC, các dự án, ngân sách là những chủ đề thảo luận chính và đã được phê duyệt cùng với những chủ để sau:

Tái cơ cấu bộ phận cố vấn

Với mục đích cung cấp đầy đủ các kiến thức sâu sắc, giới hạn các thành viên đã được tăng lên và các chuyên gia từ các lãnh thổ rộng hơn của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương như Ấn độ và Fiji đã được chỉ định là thành viên mới của cơ quan cố vấn.

Báo cáo về các hoạt động và báo cáo tài chính               

Các báo cáo hoạt động và báo cáo tài chính từ lúc thành lập của IRCI cho tới lúc kết thúc năm tài chính 2012 đã được xem xét và phê duyệt.

Chương trình trung hạn của IRCI

Chương trình trung hạn mới, phù hợp hoàn toàn với chiến lược trung hạn của UNESCO đã được xây dựng.

Kế hoạch làm việc và ngân sách cho năm tài chính 2013-2014

Các khu vực ưu tiên của dự án được tiến hành trong vòng hai đến ba năm tới đã được xác đinh là việc nghiên cứu bảo vệ ICH khẩn cấp ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và nghiên cứu bản đồ bảo vệ ICH ở khu vực nêu trên. Bảy dự án sẽ được thiết lập để hoàn thành mục tiêu ở hai khu vực ưu tiên trên.