Về IRCI

Tại hội nghị tổng quát của UNESCO vào tháng 10 năm 2009, UNESCO đã ủy quyền xây dựng tại Nhật Bản Trung tâm hỗ trợ quốc tế cho UNESCO (Trung tâm UNESCO loại 2) để hợp tác về di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, UNESCO và chính phủ Nhật Bản đã kí kết thỏa thuận này vào tháng 8 năm 2010. Kết quả là, vào tháng 10 năm 2011, Viện Quốc gia hành chính độc lập cho Di sản văn hóa đã mở Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là IRCI) như một cơ sở để đẩy mạnh những nỗ lực bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực châu Á- khu vực Thái Bình Dương.

Các sứ mệnh của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể, được thông qua tại cuộc họp hội đồng đầu tiên của họ là trong Tầm nhìn/ Nhiệm vụ.